Етхуанэ классым щаджар къэпщытэжын

Алфавит. Псэущхьэхэр.

Ди щIыпIэм щыпсэу псэущхьэу тхум я цIэхэр къыхэтхыкI. Ахэр зыгъэбелджылы псалъэ щIыгъуи къэбгъэхъуа псалъэ зэпхар зэпкърых

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска