Глагол

Таблицэр нэгъэсыж: псалъэхэр гупит1у зэхэтхык1, япэм итхэ псалъэ къызэрыхъу 1ыхьэхэр зыхэт псалъэхэр, ет1уанэм — зэхъуэкIа зэрыхъу 1ыхьэхэм ф1эк1а зыхэмытхэр

«Жумэрэным и щхьэм кърикIуахэр» таурыхъым еплъ.


Таурыхъым хэт псэущхьэхэм я цIэхэр сыт?
Уэ ущыпсэу щIыпIэм щыпсэурэ ахэр?
Узыншагъэм зэран хуэхъуу сытхэр къыхэщрэ таурыхъым?
Жумэрэныр зыхуэдэр зыгъэбелджылы плъыфэцIэу щы тхы.
Сыт хуэдэ глаголхэр къыхэбгъуэтэфыну мы таурыхъым? НаклоненэкIэ сыт хуэдэ ахэр?

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска