ЦIэпапщIэ

Псалъэзэблэдз. Псалъэжьхэр

Пщыталъэ

Псалъэзэблэдз. Адыгагъэ.

Зы плIимэм зы дамыгъэ нэхъыбэ иувэкъым, хьэрф зэгуэтхэр дамыгъэ зырызу плIимэ щхьэхуэхэм идотхэ

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска